پارامترهای معماری موثر بر مقدار نور روز

گردآوری و ترجمه: نسترن شفوی مقدم تامین نور کافی برای انجام فعالیت، ایجاد یک فضای جذاب از نظر بصری وصرفه جویی انرژی از اهداف استفاده از نور روز در فضاست که تحقق آن به طراحی ساختمان و چگونگی استفاده از تکنیک ها و ابزارهای مرتبط، بستگی دارد. به طور کلی، نورگیری یک فضا و نحوه [...]