نور روز و مصرف انرژی

گردآوری و ترجمه: نسترن شفوی مقدم انرژی الکتریکی مورد استفاده در بخش ساختمان از دلایل اصلی تولید گازهای گلخانه ای ست؛ به همین سبب استفاده از نور روز از اصول مهم معماری پایدار به شمار می رود. ساختمان ها مصرف کنندگان بزرگ انرژی محسوب می شوند؛ به طوری که 40% از کل مصرف انرژی و [...]