آسایش آکوستیکی(بخش دوم)

نیما فروزنده در مقاله قبلی در خصوص آسایش آکوستیکی به بیان کلیاتی در این خصوص پرداخته شد. در این مقاله به جنبه‌های آکوستیک در ساختمان‌ها و آسایش آکوستیکی در فضاهای انسان‌ساخت نگاه دقیقتری‌ خواهیم داشت. آسایش آکوستیکی متاثر از سطوح و طبیعت صوت تجربه شده در فضا است. جنبه فیزیولوژیک آسایش آکوستیکی گوش انسان [...]