ابزار آنلاین کلیماپلاس(ClimaPlus)

مائده میردامادی Climaplus ابزار آنلاین و رایگان مراحل اولیه طراحی برای محاسبه دما, انرژی و میزان تولید گاز گلخانه ای در فضاهای داخلی و نمودارهای تابش خورشید, دما و باد برای فضاهای خارجی و بر اساس فایل های آب وهوایی است. بعد از وارد کردن فایل آب و هوایی برای شهر مورد نظر, اطلاعات [...]