نور روز و آسایش کاربر- بخش دوم

گردآوری و ترجمه: نسترن شفوی مقدم قرار گرفتن در معرض مقادیر مناسبی از نور روز، موجب بهبود سلامت جسمی و روانی و همچنین افزایش بازدهی می شود.  اثرات غیردیداری نور روز نور روز دارای اثرات گسترده و متنوعی بر انسان هاست که از حوزه ی دیداری هم فراتر می رود و اغلب با عنوان "اثرات [...]