پارامترهای محیطی موثر بر مقدار نور روز

گردآوری و ترجمه: نسترن شفوی مقدم مقدار نور طبیعی قابل انتقال به داخل ساختمان، در وهله ی اول، تابع اقلیم، موقعیت جغرافیایی و موانع اطراف محل ساخت بناست. بررسی چگونگی سایه اندازی در سایت توسط ساختمان های موجود و درختان اطراف، کمک می کند تا محل مطلوب قرارگیری ساختمان از نظر امکان دریافت بیشتر نور [...]