اهمیت نور روز در ساختمان ها

نویسنده: نسترن شفوی مقدم برنامه ریزی برای بهره گیری از نور روز در ساختمان ها چه ضرورتی دارد؟ آسایش کاربر در فضاهای داخلی براساس پژوهش‌های تاریخی، انسان در آغاز عصر نوسنگی برای در امان بودن از گرما و سرما، برف و باران و گزند جانوران، به ساخت پناهگاه روی آورد و ساختمان های امروزی را [...]