توضیحات

WELL

استاندارد ساختمانی WELL اولین استاندارد ساختمانی با تمرکز بر ارتباط بین ساختمان ها و سلامت انسان ها با توجه به هفت پارامتر اصلی: هوا، آب، تغذیه، روشنایی، سلامت فیزیک افراد، آسایش و سلامت روانی است.

WELL Building Standard سیستمی برای اندازه گیری ، تأیید و نظارت بر عملکرد ویژگی های ساختمان است که بر سلامت فیزیکی و روانی افراد تأثیر می گذارد. گواهینامه WELL برای ساختمان ها جدید، ساختمان های بهره برداری شده و فضاهای داخلی ارائه می شود.

لینک به سایت موسسه