توضیحات

BREEAM

BREEAM پیش رو ترین روش ارزیابی طرح های جامع، زیرساخت ها و ساختمان ها در سطح بین المللی است. گواهی این استاندارد برای ساختمان های جدید، ساختمان های بهره برداری شده و پروژه های بازسازی ارائه می شود.BREEAM ساختمان ها را از سه منظر زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ارزیابی کرده و به سلامت افراد و حفظ منابع طبیعی کمک می کند.