توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

ویلای کردستان

ایران، کردستان

دو طبقه روی زمین

۱۳۹۷