توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مسابقه پل ائل گلی تبریز

ایران، تبریز

1397