توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مرکز فرهنگی پردیس۴

ایران، تهران، پردیس

۸۰۰۰

۲طبقه روی زمین و ۱ طبقه زیر زمین

۱۳۹۹