توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مرکز فرهنگی پردیس۳

ایران، تهران، پردیس

۷،۰۰۰

۲طبقه روی زمین

۱۳۹۹