توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مرکز فرهنگی پردیس۲

ایران، تهران، پردیس

۸،۰۰۰

۴طبقه روی زمین

۱۳۹۹