توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مدرسه امین

ایران، قم

۸،۰۰۰

۵طبقه روی زمین و ۳طبقه زیر زمین

۱۳۹۸