توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مجتمع ورزشی فدک

ایران، تهران

۳طبقه روی زمین

۱۳۹۸