توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مجتمع مسکونی ۱۱۰۰ واحدی پرند

ایران، البرز، پرند

۱۳۸۵