توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مجتمع مسکونی چالوس

ایران، مازندران، چالوس

۱۳۹۶