توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مجتمع مسکونی دولت

ایران، تهران

۱۰۰،۰۰۰

۶طبقه روی زمین و ۱طبقه زیر زمین

۱۳۹۷