توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

همکار طراحی:

مجتمع تجاری اداری خلیج فارس

ایران، تهران، پردیس