توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مجتمع تجاری-اداری آزادی

ایران، تهران

۳۲،۰۰۰

۱۲طبقه روی زمین و ۳طبقه زیر زمین

۱۳۹۷