توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مجتمع اداری بانک مسکن

ایران، بندرعباس

۱۷،۰۰۰

۷طبقه روی زمین و ۲طبقه زیر زمین

۱۳۸۳