توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

فاز هشتم مجتمع ورزشی پردیس

ایران، تهران، پردیس

۱،۸۴۰

۲طبقه روی زمین

۱۳۹۹