توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

طراحی داخلی، مجتمع آسمان

ایران، تهران

۱۵،۰۰۰

۱۳طبقه روی زمین و ۳طبقه زیر زمین

۱۳۹۶