توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

بوستان پونه

ایران، تهران، پردیس

۳۰،۰۰۰

۱۳۹۳