Project Description

Certification for Green Hotels (Sustainable Hotels)

ایران به دلیل داشتن آثار فرهنگی،تاریخی و طبیعی می تواند بعنوان مقصد تفریحی و سیاحتی بسیاری از گردشگران خارجی باشد،که این امر می تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را در پی داشته باشد.اما ورود گردشگران به منطقه تهدیدی برای منابع طبیعی و همچنین توازن اکوسیستمی آن نیز بشمار می رود.ازآنجایی که صنعت هتل داری بعنوان قلب فعالیت های گردشگری محسوب می شود لذا بررسی وارزیابی اثرات زیست محیطی هتل ها ومحیط پیرامونشان از اهمیت زیادی برخورداراست. حوزه های زیست محیطی مورد تمرکز توسط انجمن مدیریت سبز ایران در زمینه ارزیابی هتل آب، انرژی، زباله، خرید، تدارکات، کیفیت هوا، آکوستیک و چشم انداز می باشد.

Certification Website