مائده میردامادی

این ابزار آنلاین برای محاسبات آسایش حرارتی بر اساس استاندارد ASHRAE 55-2017 توسط دانشگاه برکلی طراحی شده و توسعه یافته است. در این ابزار بر اساس دمای هوا، دمای تابشی، سرعت هوا، رطوبت نسبی، سطح لباس و فعالیت، نمودار سایکرومتریک ترسیم شده و آسایش و یا عدم آسایش حرارتی افراد سنجیده می شود.

برای ارزیابی شرایط آسایش افراد در این ابزار از نمودار سایکرومتریک استفاده شده است. در نمودار سایکرومتریک یا جدول زیست–اقلیمی ساختمانی داده‌های اطلاعاتی حاصل از اقلیم همچون دمای خشک، دمای مرطوب وفشار بخار در روی نمودار مشخص می‌شوند و سپس با استفاده از این داده‌ها به تجزیه و تحلیل آن‌ها پرداخته و در نهایت شرایط اقلیمی و اصولی را که برای طراحی باید استفاده شود مشخص می‌شود.

شرایط آسایش در نظر گرفته شده بر اساس دو استاندارد ASHRAE-55  و EN-16798 و دو روش PMV و مدل تطبیقی در نمودار نمایش داده می شود اطلاعات لازم در بخش های مربوط وارد شده و آسایش و یا عدم آسایش حرارتی افراد بر روی نمودار سایکرومتریک مشخص می شود. همچنین امکان مقایسه سه وضعیت مختلف در آن فراهم شده است.