ابزار آنلاین کلیماپلاس(ClimaPlus)

مائده میردامادی Climaplus ابزار آنلاین و رایگان مراحل اولیه طراحی برای محاسبه دما, انرژی و میزان تولید گاز گلخانه ای در فضاهای داخلی و نمودارهای تابش خورشید, دما و باد برای فضاهای خارجی و بر اساس فایل های آب وهوایی است. بعد از وارد کردن فایل آب و هوایی برای شهر مورد نظر, اطلاعات [...]

معرفی ابزار آنلاین CBE Thermal Comfort Tool

مائده میردامادی این ابزار آنلاین برای محاسبات آسایش حرارتی بر اساس استاندارد ASHRAE 55-2017 توسط دانشگاه برکلی طراحی شده و توسعه یافته است. در این ابزار بر اساس دمای هوا، دمای تابشی، سرعت هوا، رطوبت نسبی، سطح لباس و فعالیت، نمودار سایکرومتریک ترسیم شده و آسایش و یا عدم آسایش حرارتی افراد سنجیده می [...]

Go to Top