ساختمان سبز

ساختمان سبز ساختمان سبز ساختمانی است که در طراحی، ساخت یا بهره برداری، بر کاهش یا حذف اثرات منفی بر محیط زیست تمرکز دارد و می تواند تأثیرات مثبتی بر آب و هوا و محیط طبیعی ما ایجاد کند. ساختمان های سبز منابع طبیعی گرانبها را حفظ می کنند و کیفیت زندگی ما را بهبود [...]