مائده میردامادی

Climaplus ابزار آنلاین و رایگان مراحل اولیه طراحی برای محاسبه دما, انرژی و میزان تولید گاز گلخانه ای در فضاهای داخلی و نمودارهای تابش خورشید, دما و باد برای فضاهای خارجی و بر اساس فایل های آب وهوایی است.

بعد از وارد کردن فایل آب و هوایی برای شهر مورد نظر, اطلاعات اقلیمی همچون دیاگرام مسیر حرکت خورشید, نمودار تابش خورشید ماهیانه, نقشه سالیانه تابش خورشید , نمودار دمای هوای خارج, نمودار روز درجات سرمایش و گرمایش ساختمان, نمودار سایکرومتریک, نمودار جهت سرعت باد و انرژی باد برای بهره گیری از توربین بادی نمایش داده می شود.

برای آنالیز شرایط آسایش در فضای داخلی در بخش Climabox اطلاعات طرح اولیه ساختمان مورد نظر وارد می شود. اطلاعات مورد نیاز شامل ابعاد ساختمان, WWR , اطلاعات ساختار جداره ها(ضریب تبادل حرارت جداره ها) , جرم حرارتی, مقدار نفوذ هوا, مقدار حرارت داخلی دریافتی , تهویه طبیعی, سیستم های گرمایشی و سرمایشی, مقدار دی اکسید کربن حاصل از برق و گاز و هزینه انرژی می باشد.

نمودارهای تحلیل اقلیمی

  • نمودار مسیر حرکت خورشید

نمودار مسیر حرکت خورشید موقعیت آن را در ساعات مختلف شبانه روز در یک سال نشان می دهد. از این نمودار برای طراحی سایبان استاتیک استفاده می شود.

  • نمودار تابش خوشید بر سطوح ساختمان

این نمودار میزان تابش دریافتی توسط وجوه مختلف ساختمان در ماه های مختلف یک سال برای شهر مورد نظر را نمایش می دهد.

نقشه تابش سالیانه خورشید

نمودار نقش تابش خورشید مقدار تابش دریافتی از خورشید را نمایش میدهد. از این نمودار برای بررسی موقعیت و ابعاد سلول های فتوولتاییک می تواند استفاده کرد.

  • دمای هوای بیرون

دمای هوای بیرون در طول یک سال در این نمودار نمایش داده شده است. از این نمودار برای بررسی آسایش حرارتی فضای خارج و عابران پیاده, بهره گیری از تهویه طبیعی و جرم حرارتی در ساختمان می توان استفاده نمود.

  • روز درجات

روز درجه سرمایشی / گرمایشی اختلاف بین میانگین دمای روزانه و دمای ست پوینت سیستم های مکانیکی گفته می شود.

  • نمودار سایکرومتریک

نمودار سایکرومتریک دما و رطوبت هوا را در ساعات مورد نظر و یا کل سال نمایش می دهد. علاوه بر آن نمودار سرعت باد و میزان تابش خورشید در آن قابل نمایش است.

  • نمودار جهت باد

نمودار گلباد جهت و سرعت باد را در ساعات و فصول مختلف سال نمایش می دهد.

  • نمودار انرژی باد

در این نمودار فرکانس سرعت باد و بازده توربین بادی با مشخصات وارد شده نمایش داده می شود.

نمودارهای مربوط به زون

ابعاد زون مورد نظر، نسبت سطح پنجره به دیوار(WWR) برای هر جبهه، ساختار سطوح، جرم حرارتی استفاده شده در زون مورد نظر، نرخ نفوذ هوا از درزهای ساختمان، بارحرارتی دریافت شده از روشنایی و تجهیزات ساختمان، نوع بازشوهای ساختمان برای تعویض هوا، سیستم های سرمایشی و یا گرمایشی و هزینه انرژی در بخش های مربوطه وارد می شود.

  • نمودار دمای هوا

در این نمودار دمای هوای داخل و خارج ساختمان در تمام سال نمایش داده شده و همچنین امکان دریافت تعداد ساعات دمای مورد نظر در این گراف وجود دارد.

  • نمودارهای دما، انرژی و کربن

انرژی مربوط به بخش های گرمایش، سرمایش، روشنایی و تجهیزات در نمودار اول، کربن حاصل از مصرف انرژی ساختمان در بخش الکتریسیته و گاز در نمودار دوم و هزینه مصرف انرژی گاز و الکتریسیته در نمودار سوم ارائه می شود.

در بخش آخر امکان مقایسه مدل اولیه ساختمان با سه آلترناتیو طراحی در بخش های گفته شده نیز وجود دارد.