کدهای ساختمانی

ابزارهای آنلاین

آسایش حرارتی

CBE Thermal Comfort Tool
CBE Thermal Comfort Tool
Andrew Marsh Tools
Andrew Marsh Tools
DALEC
DALEC
MIT design advisor
MIT design advisor

انرژی

DALEC
DALEC
MIT design advisor
MIT design advisor
IFC EDGE app
IFC EDGE app
Perkins+ Will SPEED tool
Perkins+ Will SPEED tool
Maalka Tools
Maalka Tools
Cove.tool
Cove.tool
CLIMAPLUS
CLIMAPLUS

آکوستیک

Dampa
Dampa
Rock wool
Rock wool
Acoustic Modelling
Acoustic Modelling

نور و روشنایی

LightStanza
LightStanza
Perkins+ Will SPEED tool
Perkins+ Will SPEED tool
Andrew Marsh Tools
Andrew Marsh Tools
Cove.tool
Cove.tool

انرژی‌های تجدیدپذیر

PV watts tool
PV watts tool
PV SOL
PV SOL
Planet Calc (wind)
Planet Calc (wind)
Shakti
Shakti