.

علاوه برحوزه‌های مشاوره‌ای، فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی گروه بوم‌شهر پایدار در ارتباط با حوزه‌های تخصصی حوزه ساختمان مانند فناوری ساختمان، انرژی و محیط، ساختمان‌های بلند، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها، آسایش حرارتی و معماری همساز با اقلیم صورت می‌گیرد.

.

سایر مقالات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Google Scholar

______

Resaerch Gate

______