انطباق با گواهینامه های بین المللی

گروه مهندسین بومشهر پایدار با تکیه بر دانش خود در زمینه شناخت استانداردهای ملی و بین المللی و با استفاده از ابزارها و نرم افزار های مورد نیاز، عملکرد ساختمان شما را در مراحل پیش از ساخت و یا پس از بهره برداری نسبت به استاندارد های موجود ارزیابی می کنند.

هر چند که با توجه به شرایط موجود امکان دریافت گواهینامه های بین المللی وجود ندارد اما کارشناسان ما ضمن در نظر گرفتن راه حل های مقرون به صرفه، پروژه را برای دستیابی به اهداف پایداری و سازگاری آن با استانداردهای LEED، BREEAM، WELL، و EDGE هدایت می کنند.

دریافت گواهینامه های ملی

ممیزی ساختمان و بررسی میزان انطباق عملکرد ساختمان با استاندارد های ساختمانی به کاهش مصرف انرژی و آب، افزایش کیفیت هوای داخل و آسایش کاربران و کاهش هزینه نگهداری ساختمان کمک می کند.

کارشناسان ما در بوم شهر پایدار با انجام ممیزی ساختمان بهره برداری شده و شبیه سازی ساختمان پیش از ساخت و پس از بهره برداری، شما را برای دریافت گواهینامه های انجمن مدیریت سبز ایران و برچسب انرژی ساختمان سازمان استاندارد ایران راهنمایی خواهند کرد. مشاوران ما با تسلط بر شیوه های ممیزی ساختمان و نرم افزارهای مربوطه، اقتصادی ترین راهکارها را برای دریافت گواهینامه های ساختمان سبز به شما ارائه می دهند.