خدمات مشاوره انرژی‌های تجدید پذیر

  • امکانسنجی بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر
  • طراحی سیستم های فوتوولتائیک
  • تحلیل اقتصادی بهره گیری از انرژی های نوین
  • شبیه سازی سیستم های انرژی
  • اندازه گیری میدانی و ممیزی

امکان سنجی استفاده از انرژی تجدید پذیر باد

امکان سنجی استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشید به کمک سلول های فتوولتاییک، محاسبه میزان الکتریسیته تولیدی و دوره بازگشت سرمایه

نرم‌افزار مورد استفاده: PV*SOL

امکان سنجی استفاده از توربین برای بهره گیری از انرژی تجدید پذیر باد

خدمات مشاوره انرژی و محیط

انرژی و حرارت

روشنایی

انرژی‌های تجدیدپذیر

خدمات آب و پسماند

ایمنی حریق

تهویه

آکوستیک