خدمات مشاوره روشنایی ساختمان

  • طراحی یکپارچه نور طبیعی و مصنوعی
  • طراحی سایبان های استاتیک و دینامیک
  • انتخاب سیستم های روشنایی بهینه
  • نورپردازی داخلی و خارجی
  • ارزیابی کمیت روشنایی و تحلیل خیرگی

.

تحلیل روشنایی و تعیین نواحی با دریافت نور زیاده از حد/ مناسب/ کمتر از مقدار لازم، بررسی انطباق طرح با معیارهای سیستم ارزیابی LEED.

نرم‌افزار مورد استفاده: DesignBuilder

تحلیل خیرگی نما به کمک شاخص DGP و تعیین زمان های نیاز به استفاده از سایه بان متحرک برای تامین آسایش بصری.

نرم‌افزار مورد استفاده: DIVA

خدمات مشاوره انرژی و محیط

انرژی و حرارت

روشنایی

انرژی‌های تجدیدپذیر

خدمات آب و پسماند

ایمنی حریق

تهویه

آکوستیک