شبیه سازی جریان هوای وروردی به بادگیرها و تحلیل نقش فرم در بهبود عملکرد

نرم‌افزار مورد استفاده: DesignBuilder

بررسی کیفیت هوای داخل به کمک تحلیل CFD و تخمین سرعت و دمای هوا در نقاط مختلف فضا

نرم‌افزار مورد استفاده: ANSYS Fluent

بررسی میزان اثربخشی راهکارهای بهبود تهویه هوای داخل ساختمان به کمک تحلیل CFD

نرم‌افزار مورد استفاده: DesignBuilder

خدمات مشاوره انرژی و محیط

انرژی و حرارت

روشنایی

انرژی‌های تجدیدپذیر

خدمات آب و پسماند

ایمنی حریق

تهویه

آکوستیک