خدمات مشاوره ایمنی حریق

  • تدوین سناریوی فرار
  • ارائه جزئیات اجرایی
  • شبیه سازی جریان دود

.

شبیه سازی حرکت و نحوه پخش دود برای بررسی چگونگی گسترش آتش و انتشار گازهای سمی

نرم‌افزار مورد استفاده: Fire Dynamics Simulator (FDS) and Smokeview (SMV)

خدمات مشاوره انرژی و محیط

انرژی و حرارت

روشنایی

انرژی‌های تجدیدپذیر

خدمات آب و پسماند

ایمنی حریق

تهویه

آکوستیک