خدمات مشاوره انرژی و حرارت

  • شبیه سازی انرژی و رفتار حرارتی ساختمان
  • بهینه سازی پوسته ساختمان
  • بهینه سازی تاسیسات سرمایشی وگرمایشی و تهویه
  • ارزیابی و تحلیل آسایش حرارتی
  • خدمات ممیزی انرژی ساختمان
  • اندازه گیری میدانی و ممیزی

.

پیش بینی مصرف انرژی مربوط به گرمایش، سرمایش و روشنایی و مقایسه با استانداردهای مربوطه، مقایسه راهکارهای مختلف کاهش مصرف انرژی و بهبود آسایش به منظور دستیابی به مناسب ترین راه حل

نرم‌افزار مورد استفاده: DesignBuilder

مقایسه راهکارهای بهبود عملکرد ساختار پوسته از نظر آسایش و انرژی و یافتن برترین راه حل ها

نرم‌افزار مورد استفاده: Design Explorer

تحلیل اقلیمی سایت، پیشنهاد راهکارهای گرمایش و سرمایش غیرفعال متناسب با اقلیم به کمک بررسی شرایط دمایی و بادهای مطلوب و نامطلوب، تعیین میزان تاثیر هریک از راهکارها بر بهبود شرایط آسایش

نرم‌افزار مورد استفاده: Ladybug

بررسی پتانسیل بخش های مختلف سایت از نظر دریافت نور روز، تابش مستقیم خورشید، نیازهای آکوستیکی و … برای دستیابی به جانمایی بهینه فضاها

تحلیل سایت و بررسی پتانسیل استفاده از انرژی خورشید برای تولید برق، امکان سنجی ذخیره و استفاده از آب باران

ابزار مورد استفاده: Ladybug

پیشنهاد ساختار مناسب برای پوسته ساختمان به منظور دستیابی به مصرف انرژی قابل قبول

تخمین مقدار مصرف انرژی و کربن دی اکسید تولیدی ساختمان در طول دوره بهره برداری

ابزار مورد استفاده: UMI

بررسی راهکارهای بهسازی ساختمان به منظور کاهش مصرف انرژی و پیشنهاد اعمال اصلاحاتی از قبیل عایقکاری پوسته ساختمان، استفاده از سنسورهای کنترل روشنایی، بهبود تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، نصب سایه بان و استفاده از سلول های خورشیدی.

خدمات مشاوره انرژی و محیط

انرژی و حرارت

روشنایی

انرژی‌های تجدیدپذیر

خدمات آب و پسماند

ایمنی حریق

تهویه

آکوستیک