خدمات مشاوره آکوستیک در ساختمان

  • ارائه جزئیات اجرایی
  • تحلیل آکوستیکی از طریق شبیه سازی
  • اندازه گیری میدانی و ممیزی

.

بررسی عملکرد آکوستیکی ساختارهای مختلف دیوار برای تامین شرایط آسایش صوتی در فضای داخلی بر اساس استانداردهای مربوطه

نرم‌افزار مورد استفاده: INSUL

بررسی عملکرد آکوستیکی ساختارهای مختلف سقف برای تامین شرایط آسایش صوتی در فضای داخلی بر اساس استانداردهای مربوطه

نرم‌افزار مورد استفاده: INSUL

بررسی راهکارهای مختلف برای بهبود عملکرد آکوستیکی فضای داخلی

بررسی تغییرات تراز فشار صوتی در طول زمان و محاسبه زمان واخنش به منظور مقایسه با استانداردها

نرم‌افزار مورد استفاده: Odeon

بررسی عملکرد آکوستیکی و نحوه پخش صدا در فضاهایی مانند سالن اجتماعات

ابزار مورد استفاده: Odeon

خدمات مشاوره انرژی و محیط

انرژی و حرارت

روشنایی

انرژی‌های تجدیدپذیر

خدمات آب و پسماند

ایمنی حریق

تهویه

آکوستیک