خدمات مشاوره انرژی و محیط

خدمات مهندسی و مشاوره در خصوص هریک از بخش‌های مصرف انرژی، دریافت نور روز و تحلیل دید در ساختمان، تحلیل‌های مرتبط با آسایش حرارتی در محیط‌های داخلی و خارجی و تهویه طبیعی و مکانیکی در ساختمان و همچنین کیفیت هوای داخل (IAQ)، ارائه راهکارهای مدیریت پسماند، مدیریت مصرف آب، آکوستیک داخلی در ساختمان و مباحث ایمنی حریق

.

.

تحلیل خیرگی نما به کمک شاخص DGP و تعیین زمان های نیاز به استفاده از سایه بان متحرک برای تامین آسایش بصری.

ابزار مورد استفاده: DIVA

تحلیل روشنایی و تعیین نواحی با دریافت نور زیاده از حد/ مناسب/ کمتر از مقدار لازم، بررسی انطباق طرح با معیارهای سیستم ارزیابی LEED.

ابزار مورد استفاده: DesignBuilder

خدمات مشاوره انرژی و محیط

انرژی و حرارت

روشنایی

انرژی‌های تجدیدپذیر

خدمات آب و پسماند

ایمنی حریق

تهویه

آکوستیک

ابزارها و نرم‌افزار‌های مورد استفاده

.

.