خدمات مدیریت طرح

  • مدیریت اجرایی و مهندسی پروژه ها.
  • مدیریت مالی.
  • هدایت و مدیریت و کنترل پیمانکاران و مشاوران مختلف در پروژه های ساختمانی بزرگ در قالب خدمات مدیریت طرح.
  • ارائه مشاوره تخصصی (عامل چهارم) به کارفرمایان در پروژه ها.

.

اجرا و فناوری‌های ساخت

اجرا و فناوری ساخت

اجرای ساختمان

مدیریت طرح

خدمات نظارت

بهسازی و بازسازی

خدمات مدیریت اطلاعات ساختمان (B.I.M)

جزئیات اجرایی و خدمات فناورانه