خدمات نظارت

  • خدمات نظارت عالیه و مقیم بر حسن انجام پروژه.
  • نظارت و کنترل کیفی تخصصی.
  • هماهنگی در انتخاب و اجرا در پروژه های تخصصی و معماری داخلی.

.

اجرا و فناوری‌های ساخت

اجرا و فناوری ساخت

اجرای ساختمان

مدیریت طرح

خدمات نظارت

بهسازی و بازسازی

خدمات مدیریت اطلاعات ساختمان (B.I.M)

جزئیات اجرایی و خدمات فناورانه