جزئیات اجرائی و خدمات فناورانه

  • خدمات طراحی و اجرای جزئیات اجرایی پروژه های خاص.
  • توسعه سیستم های ساختمانی.
  • اجرایی سازی پروژه ها.
  • تهیه مستندات اجرایی.
  • بهینه سازی اقتصادی پروژه های اجرایی.
  • ساخت جزئیات اجرایی پیچیده.

.

اجرا و فناوری‌های ساخت

اجرا و فناوری ساخت

اجرای ساختمان

مدیریت طرح

خدمات نظارت

بهسازی و بازسازی

خدمات مدیریت اطلاعات ساختمان (B.I.M)

جزئیات اجرایی و خدمات فناورانه