خدمات بهسازی و بازسازی

  • بازسازی بنا بصورت کلی.
  • بازسازی به منظور تغییر کاربری.
  • مقاوم سازی.
  • بازسازی و اجرای معماری داخلی.
  • خدمات اجرایی بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان های موجود.
  • خدمات اجرایی بهسازی ایمنی حریق ساختمان ها.

.

اجرا و فناوری‌های ساخت

اجرا و فناوری ساخت

اجرای ساختمان

مدیریت طرح

خدمات نظارت

بهسازی و بازسازی

خدمات مدیریت اطلاعات ساختمان (B.I.M)

جزئیات اجرایی و خدمات فناورانه