خدمات اجرای ساختمان

  • خدمات اجرای ساختمان؛ از مرحله تخریب و عملیات خاکی.
  • سازه
  • تأسیسات
  • معماری و معماری داخلی
  • در پروژه های ساختمانی و شهری، در ساختمان های معمول و پیچیده و سیستم های ساختمانی نوین.

.

اجرا و فناوری‌های ساخت

اجرا و فناوری ساخت

اجرای ساختمان

مدیریت طرح

خدمات نظارت

بهسازی و بازسازی

خدمات مدیریت اطلاعات ساختمان (B.I.M)

جزئیات اجرایی و خدمات فناورانه