اجرا و فناوری‌‌های ساخت

دستیابی به اهداف طراحی و برنامه ریزی شده برای ساختمان با به کارگیری جزییات اجرایی مناسب و استفاده از فناوری های نوین، محقق می‌شود. ما در بومشهر پایدار با تکیه بر دانش متخصصان، برای پروژه‌های شما جزییات مناسب ساخت را طراحی کرده و با فناوری‌های نوین، راهکار مناسب اجرا را برنامه ریزی می‌کنیم. همچنین با ارائه خدمات اجرایی دقیق در تمامی گام‌های ساخت در کنار شما خواهیم بود و در ادامه با تعهدات تعمیر و نگهداری بر عملکرد صحیح سیستم‌های شما نظارت خواهیم کرد.

اجرا و فناوری‌های ساخت

اجرا و فناوری ساخت

اجرای ساختمان

مدیریت طرح

خدمات نظارت

بهسازی و بازسازی

خدمات مدیریت اطلاعات ساختمان (B.I.M)

جزئیات اجرایی و خدمات فناورانه