آموزش و پژوهش

موضوع آموزش و بالا بردن سطح دانش عمومی گامی موثر در بهبود عملکرد ساختمان ها و بالا رفتن سطح آسایش به شمار می رود. از این رو بومشهر پایدار بر آن است تا با برگزاری دوره های بلند مدت و کوتاه مدت آموزشی و با همکاری با نهاد های دولتی و خصوصی و ارائه خدمات مشاوره جهت انجام پروژه های تحقیقاتی به این هدف تحقق بخشد.

آموزش و پژوهش

طرح‌های پژوهشی

مطالعات اولیه پروژه

دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت