.

.

خدمات گروه مهندسین بوم‌شهر پایدار شامل خدمات طراحی و مشاوره، خدمات ارزیابی پس از بهره‌برداری و ممیزی، خدمات بهینه‌سازی، آموزش و پژوهش در حوزه‌های وابسته می‌گردد.

طراحی و مشاوره معماری ساختمان

خدمات مشاوره انرژی و محیط

ممیزی و گواهینامه‌های ساختمان

اجرا و فناوری‌‌های ساخت

آموزش و پژوهش

.

.