.

.

.

بومشهر پایدار

مهندسین مشاور ساختمان و انرژی

طراحی و مشاوره ساختمان

خدمات مشاوره انرژی و محیط

گواهینامه‌های ساختمان

اجرا و فناوری‌‌های ساخت

آموزش و پژوهش

.

.

طراحی و مشاوره ساختمان

خدمات مشاوره انرژی و محیط

گواهینامه‌های ساختمان

اجرا و فناوری‌‌های ساخت

آموزش و پژوهش

پروژه‌های انجام شده

فرهنگی-ورزشی- ۱۲ پروژه
طراحی داخلی- ۹پروژه
طراحی منظر- ۳ پروژه
مسکونی- ۲۱ پروژه
تجاری- ۵ پژوه

پـروژه‌های اخیـر

گروه مهندسین بومشهر پایدار